Emacsの中でgoshを動かす。

emacsの設定

Emacs上でGaucheが動くと聴いて即設定。

環境

Mac OS 10.5

設定手順

emacsの起動。
$ emacs
以下、emacs上の作業。

ホームディレクトリに存在する設定ファイル.emacs.elを指定。

C-x C-f ~/.emacs.el

.emacs.elの設定内容

;;言語設定は日本語を設定。
(set-language-environment 'Japanese)

;;Gaucheemacs上で使うための設定。
(setq scheme-program-name "gosh -i")
(autoload 'scheme-mode "cmuscheme" "Major mode for Scheme." t)
(autoload 'scheme-mode "cmuscheme" "Run an inferior Scheme process." t)
(defun scheme-other-window()
  "Run scheme on other window"
  (interactive)
  (switch-to-buffer-other-window
    (get-buffer-create "*scheme*"))
  (run-scheme scheme-program-name))
(define-key global-map "\C-cs" 'scheme-other-window)

保存。

C-x C-s

設定ファイルのリロード。

M-x load-file<RET>
.emacs.el


emacs上でgoshを実行。

C-c s

以上、完了。